Vertrouwenspersoon

 

Als vereniging willen wij dat al onze leden zich veilig en vertrouwd kunnen voelen. Om hier zorg voor te dragen heeft het bestuur van NDZW een Vertrouwenscontactpersoon aangesteld (VCP).

Voor NDZW is dat Chantal van Heuven, ouder van een van onze jeugdleden. Zij is bereikbaar via: ndzw.vcp@outlook.com.

 

Wanneer/waarom ga je naar een VCP?
Iedereen die verbonden is aan NDZW (ouders, leden, trainers, coaches en andere vrijwilligers) kan contact opnemen met de VCP wanneer hij/zij last ervaart of zich zorgen maakt over grensoverschrijdend/ongewenst gedrag van personen die eveneens verbonden zijn aan onze vereniging.

Wat is grensoverschrijdend gedrag?

 • Verbale agressie/intimidatie (bv. schelden, schreeuwen, treiteren)
 • Fysieke agressie/intimidatie (bv. slaan, vastgrijpen)
 • Psychische agressie/intimidatie (bv. dreigen, chanteren, pesten)
 • Seksuele intimidatie (bv. nafluiten, opmerkingen maken, aanranding)
 • Discriminatie (bv. o.g.v. levensovertuiging, ras, geslacht, seksuele voorkeur)

Taken en bevoegdheden van de VCP:
De VCP handelt uitsluitend naar aanleiding van een rechtstreeks verzoek van een verenigingslid en met diens instemming. In samenspraak met de melder wordt besproken op welke locatie het gesprek met de VCP plaatsvindt. Omdat vertrouwen en veiligheid voorop staat zullen gesprekken het liefst niet bij NDZW plaatsvinden. Voor alle stappen die de VCP onderneemt is de (schriftelijke) toestemming van de melder vereist. Indien de betreffende melder deze toestemming weigert, dient de VCP de bemoeienis stop te zetten.

De VCP waarborgt te allen tijde de vertrouwelijkheid en dient geheimhouding in acht te nemen omtrent de reden tot consultatie van de VCP.

Taken van de VCP:

 1. Het begeleiden en adviseren van de persoon die contact heeft gezocht.
 2. Samen met de melder zoeken naar oplossingen en het ondersteunen in de te ondernemen stappen.
 3. Indien de melder slachtoffer is van strafbare feiten dan wordt ondersteuning geboden bij het doen van aangifte bij de politie.
 4. Bij kinderen onder de 12 jaar kan het nodig zijn -al dan niet met instemming van het slachtoffer- om contact op te nemen met ouders of vertegenwoordigers en de politie. Wanneer het kind dat perse niet wil, zal de VCP contact opnemen met de huisarts van het kind.
 5. Het bijhouden van een dossier; de aantekeningen worden na het sluiten van de procedure vernietigd. Er wordt een geanonimiseerd overzicht bijgehouden van de aard en omvang van de meldingen. Dit wordt gedeeld met het bestuur en kan door leden worden ingezien.
 6. Consultatie in geval van geruchten, klachten en/of vragen bij of van grensoverschrijdend gedrag.
 7. De melder, indien nodig, doorverwijzen naar hulpverlenende instanties.

Geheimhoudingsplicht.
Alleen wanneer de melder (schriftelijke) toestemming geeft kan informatie aan derden verstrekt worden. De VCP mag de geheimhoudingsplicht enkel schenden wanneer er sprake is van een risico op ernstige psychische of lichamelijke schade en/of wanneer de veiligheid van de melder in het geding komt het vertrekken van de geheimhoudingsplicht gebeurd nooit zonder dat de melder hiervan op de hoogte is gebracht. De VCP zal in deze situaties middels een georganiseerd overleg, de casuïstiek anoniem bespreken om te checken op het schenden van de geheimhouding daadwerkelijk de enige optie is.

Afleggen van verantwoording.
De VCP valt onder de directe verantwoordelijkheid van de voorzitter van NDZW. De VCP blijft onafhankelijk en maakt noch deel uit van het bestuur, noch heeft een andere taak binnen de vereniging die niet verenigbaar is met de belangen van de melders. De voorzitter van het bestuur nodigt de VCP één keer per jaar uit voor een persoonlijk gesprek. Insteek voor die bespreking is om het bestuur een indruk te geven van de algemene stand van zaken: hoe is het gesteld met de normen en waarden binnen de vereniging. In dit gesprek worden geen individuele meldingen besproken. De VCP kan afzien van het gesprek indien meldingen, zaken of personen zijn te herleiden.

Naar aanleiding van dit gesprek kan gekozen worden om meer preventieve maatregelen binnen de vereniging te ondernemen om een gezond en veilig sportklimaat te bevorderen.

De VCP kan terugvallen op het overkoepelend beleid en ondersteuning die geboden wordt door het NOC*NSF. Ook voor de leden van NDZW is het mogelijk contact op te nemen met het NOC*NSF meldpunt met eerste vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in de weekenden en bij feestdagen. Het nummer is 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut).

Tevens heeft de KNKV twee vertrouwenscontactpersonen aangesteld. Voor meer informatie:
http://www.knkv.nl/knkv-corporate/korfbal-zichtbaar-sportief/vertrouwenspunt-knkv/. 
Zij zijn ook via mail te bereiken: vertrouwenscontactpersoon@knkv.nl.